Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Bijgewerkt: 25 mei 2018
 
 1. Acceptatie van de Gebruiksvoorwaarden
 2. Wijziging van de Gebruiksvoorwaarden
 3. Privacybeleid
 4. Disclaimers
 5. Deelnemer
 6. Beperking van aansprakelijkheid
 7. Inhoud van derde/Software
 8. Auteursrechten en handelsmerken
 9. Eigendomsrechten op de website 
 10. Schadeloosstelling en vrijwaring
 11. Stilleggen van de website
 12. Leuke-Bedankjes Producten
 13. Geschillenbeslechting
 14. Scheidbaarheid bepalingen
 15. Geen afstand van recht
 

Gebruiksvoorwaarden

 
Deze website (“Website”) wordt u aangeboden door PJ Leuke-bedankjes.nl, gevestigd aan Marshallstraat 40A, 6671 BH Zetten, Nederland (“Leuke-Bedankjes”).
De volgende gebruiksvoorwaarden (“Gebruiksvoorwaarden”) zijn van toepassing op uw toegang en gebruik van deze website. Specifieke bepalingen en voorwaarden kunnen van toepassing zijn op (i) specifieke inhoud, gegevens, materialen of informatie opgenomen op of beschikbaar gesteld via deze website (de “Inhoud”); en (ii) specifieke inhoud, gegevens, materialen of informatie die u kunt uploaden, verzenden en/of publiceren op de website (“gebruikersinhoud”); en (iii) transacties verricht via deze website. Dergelijke specifieke bepalingen kunnen gelden in aanvulling op deze gebruiksvoorwaarden of, wanneer en voor zover uitdrukkelijk vermeld, ter vervanging van deze gebruiksvoorwaarden.
 

1. Acceptatie van de gebruiksvoorwaarden

 
Door de toegang tot of het gebruik van deze website aanvaardt u expliciet de gebruiksvoorwaarden en alle voorwaarden die zijn opgenomen of waarnaar hierin wordt verwezen of eventuele aanvullende voorwaarden uiteengezet op deze website. Als u NIET akkoord gaat met al deze gebruiksvoorwaarden, dient u deze website NIET te bezoeken of gebruiken.
 

2. Wijziging van de gebruiksvoorwaarden

 
Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde door Leuke-Bedankjes worden gewijzigd. De gewijzigde gebruiksvoorwaarden van kracht zijn vanaf het moment van plaatsing daarvan. Door de website na plaatsing van gewijzigde gebruiksvoorwaarden te blijven bezoeken of gebruiken, wordt u geacht deze wijzigingen te hebben aanvaard. Het wordt u aangeraden om regelmatig de toepasselijke gebruiksvoorwaarden te bekijken. Op andere Leuke-Bedankjes websites kunnen andere gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn. Wij behouden ons het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te stoppen met de website of wijzigingen en updates met betrekking tot de website of de inhoud van de website te maken. Ook behouden wij ons het recht voor om naar eigen goeddunken en om welke reden dan ook, op elk momenten zonder voorafgaande kennisgeving de toegang van een persoon tot de website of enig deel daarvan te beperken, te weigeren of te beëindigen.
 

3. Privacybeleid

 
Persoonlijke informatie verstrekt of verzameld via of in verband met deze website zal uitsluitend worden gebruikt in overeenstemming met het privacybeleid van Leuke-Bedankjes en deze gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het privacybeleid zoals gepubliceerd op deze website.
 

4. Disclaimers

 
ALLE INFORMATIE (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, TEKST, BEELDEN, AFBEELDINGEN, LINKS EN ANDERE MATERIALEN) OP DE WEBSITE IS BESCHIKBAAR ZOALS ZIJ IS EN ZOALS ZIJ BESCHIKBAAR IS. LEUKE-BEDANKJES, PARTNERS, EN LEVERANCIERS SLUITEN HIERBIJ UITDRUKKELIJK UIT ALLE VERKLARINGEN OF GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, EXPLICIET OF IMPLICIET, WAARONDER GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NIET-INBREUK OF AAN DE WERKING VAN DEZE WEBSITE, DE INHOUD OF GEBRUIKER INHOUD, VOOR ZOVER DAT WETTELIJK IS TOEGESTAAN.
 
Noch Leuke-Bedankjes, noch haar leveranciers geven garanties of verklaringen dat (i) de website aan uw vereisten voldoet;(ii) de website ononderbroken, tijdig, veilig, of vrij van fouten is; of (iii) het resultaat dat kan worden verkregen uit het gebruik van de website (met inbegrip van alle informatie en het materiaal op deze website) juist, volledig, nauwkeurig, betrouwbaar is, of anderszins aan uw eisen voldoet. De website is een openbare website, daardoor geniet uw gebruikersinhoud geen bescherming van vertrouwelijkheid. Plaats hier geen vertrouwelijke informatie. Leuke-Bedankjes en haar leveranciers zijn niet aansprakelijk voor onderbrekingen of het wegvallen van het internet, netwerk of “hosting services” en garanderen niet dat de website of de diensten die deze website beschikbaar stellen of elektronische communicatie verzonden door Leuke-Bedankjes vrij zijn van virussen of andere schadelijke elementen.Het downloaden of anderszins verkrijgen van materiaal door het gebruik van deze website gebeurt op uw eigen discretie en risico. U bent zelf verantwoordelijk voor eventuele schade aan uw computersysteem of verlies van gegevens, die voortvloeit uit het downloaden van dergelijke materialen.
 

5. Deelnemer

 
Door het inzenden van gebruikersinhoud op de website, stemt u ermee in dat het materiaal juist, constructief en relevant is en geen elementen bevat die onwettelijk zouden kunnen zijn of anderszins ongeschikt zijn voor publicatie, inclusief maar niet beperkt tot elementen die (1) lasterlijk of schadelijk zijn voor een andere persoon of entiteit;(2) schade kunnen toebrengen aan personen of eigendommen of anderszins belastend of intimiderend zijn voor een persoon of organisatie;(3) de wettelijke rechten van een persoon kunnen schenden (met inbegrip van het recht op privacy of publiciteit); (4) pornografisch, onzedelijk, godslasterlijk, grof, onfatsoenlijk of bedreigend zijn; (5) op culturele, etnische of andere gronden verwerpelijk zijn; of (6) een illegale activiteit suggereren of stimuleren.
Voordat u enig materiaal inzendt, zult u alle redelijke inspanningen verrichten om virussen of andere besmettelijke of destructieve kenmerken op te sporen en te verwijderen. U mag ook geen kettingbrieven, piramide stelsels, enquêtes en sollicitaties inzenden via de website. U mag ook geen kopteksten (“headers”) namaken of identificaties of andere gegevens manipuleren om de oorsprong van enige inhoud en/of gebruikersinhoud die via onze website is doorgegeven te achterhalen of uw aanwezigheid op de website manipuleren. U mag zich niet inmengen met of verstoring veroorzaken op onze site, servers of netwerken of enige actie ondernemen die een onredelijke of onevenredig grote belasting van onze infrastructuur vormen.
U bevestigt, verklaart en garandeert dat de gebruikersinhoud ingezonden via de website geen inbreuk maakt op enig intellectueel eigendomsrecht van een ander, zoals maar niet beperkt tot auteursrecht, handelsmerk of een octrooi, of enige geheimhoudingsplicht.
U erkent en stemt ermee in dat al uw ideeën, inzendingen, opmerkingen of andere gebruikersinhoud die u inzendt via de website die geen bescherming van intellectuele eigendom geniet zonder vergoeding of toerekening kan worden gebruikt door andere deelnemers.
U verleent hierbij aan Leuke-Bedankjes een wereldwijde, onherroepelijke, royalty-vrije, niet-exclusieve, sublicentieerbare en overdraagbare licentie om de gebruikersinhoud die u inzendt op deze website of enige andere Leuke-Bedankjes website of in andere Leuke-Bedankjes marketing of public relatie materialen, te gebruiken, te reproduceren, afgeleide werken van te maken, te verspreiden, publiekelijk uit te voeren, publiekelijk te tonen, te verspreiden en te publiceren in alle mogelijke media.
U bent zelf verantwoordelijk voor uw eigen gebruikersinhoud en de gevolgen van het inzenden en/of de publicatie ervan. Leuke-Bedankjes kan, maar is niet verplicht, voor en/of na de inzending de gebruikersinhoud te controleren en monitoren. U erkent echter dat het voor ons onmogelijk is om alle gebruikersinhoud te controleren en te monitoren. Leuke-Bedankjes en haar leveranciers aanvaardt geen verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid, kwaliteit of de geldigheid van gebruikersinhoud welke door derden op de website is geplaatst.
Leuke-Bedankjes bevestigt geen enkele gebruikersinhoud of opinie, aanbeveling of advies die daarin wordt uitgedrukt en Leuke-Bedankjes wijst aanvaardt uitdrukkelijk geen enkele aansprakelijkheid in verband met de gebruikersinhoud.
Leuke-Bedankjes heeft het exclusieve recht en de mogelijkheid om naar eigen goeddunken, om welke reden dan ook en op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving of toestemming, berichten of een andere gebruikersinhoud die aanstootgevend, ongepast of anderszins in strijd zijn met deze gebruiksvoorwaarden te bewerken en/of te verwijderen. Elke gebruiker die van mening is dat gebruikersinhoud verwerpelijk of ongepast is, wordt verzocht onmiddellijk contact op te nemen met Leuke-Bedankjes per e-mail, info@leuke-bedankjes.nl. Na ontvangst van een dergelijke kennisgeving, zal Leuke-Bedankjes binnen een redelijke termijn zich inspannen om maatregelen te treffen welke Leuke-Bedankjes nodig acht. Aangezien dit een handmatig proces is, is het mogelijk dat een dergelijk gebruikersinhoud niet onmiddellijk kan worden bewerkt of verwijderd.
 

6. Beperking van aansprakelijkheid

 
IN GEEN GEVAL ZAL LEUKE-BEDANKJES AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE SCHADE, INDIRECTE SCHADE, GEVOLGSCHADE, BOETES, SPECIALE OF INCIDENTELE OF ANDERE SCHADE ALS GEVOLG VAN, OF IN VERBAND MET DE TOEGANG, GEBRUIK VAN OF ONMOGELIJKHEID VAN TOEGANG OF GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE, DE INHOUD OF DE GEBRUIKERSINHOUD, ZELFS WANNEER LEUKE-BEDANKJES IS GEINFORMEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE, BEHALVE VOOR ZOVER DERGELIJKE SCHADE RECHTSTREEKS EN UISTLUITEND ONTSTAAT DOOR EEN OPZETTELIJKE FOUT OF GROVE NALATIGHEID AAN DE ZIJDE VAN LEUKE-BEDANKJES.

7. Inhoud afkomstig van een derde/software

 
Leuke-Bedankjes is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van enige site die eigendom is van een derde partij die via een hyperlink gekoppeld is aan de website, ongeacht of deze hyperlink wordt verzorgd door de website of door een derde partij in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden. Elke link op de website naar een andere site is niet bedoeld als goedkeuring van die andere site en er wordt geen uitspraak of garantie gegeven met betrekking tot de nauwkeurigheid, tijdigheid of geschiktheid van de inhoud van een site die aan de website is gekoppeld en Leuke-Bedankjes aanvaardt daarvoor geen enkele verantwoordelijkheid.
Alle software die beschikbaar is voor het downloaden van of door deze website is onderworpen aan de voorwaarden van elke toepasselijke licentieovereenkomst. Behalve zoals uiteengezet in de toepasselijke licentieovereenkomst, is de software uitsluitend beschikbaar gesteld voor het gebruik door eindgebruikers, het is uitdrukkelijk verboden verdere kopieën of reproducties te maken of de software verder te distribueren. GARANTIES, VOOR ZOVER DIE ER AL ZIJN, MET BETREKKING TOT DERGELIJKE SOFTWARE ZIJN ALLEEN VAN TOEPASSING ZOALS UITDRUKKELIJK UITEENGEZET IN DE TOEPASSELIJKE LICENTIEOVEREENKOMST. LEUKE-BEDANKJES NEEMT UITDRUKKELIJK AFSTAND VAN ALLE VERDERE VERKLARINGEN EN GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, WAARONDER GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-INBREUK MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE.
 

8. Auteursrecht en handelsmerken

 
Auteursrechten en alle andere eigendomsrechten op de inhoud verstrekt door Leuke-Bedankjes de software voor het beheren en publiceren van de website, het opstellen van de gegevens op de website en de indeling, de volgorde en de rangschikking van deze website, zijn alle eigendom van PJ Leuke-Bedankjes.nl. Alle rechten op de inhoud die daarin niet uitdrukkelijk zijn verleend, worden voorbehouden. Het gebruik en de registratie van de naam LEUKE-BEDANKJES is uitsluitend voorbehouden aan onze onderneming. U mag geen gebruik maken of registratie doen plaatsvinden van een bedrijfsnaam, statutaire naam, handelsnaam, domeinnaam of andere naam, aanduiding of beschrijving, waarvan de ‘Leuke-Bedankjes’-naam of een daarmee vergelijkbare naam die daar deel van uitmaakt.
 

9. Eigendomsrechten op de website

 
Deze website is publiek van aard en alle informatie die hierop wordt ingediend wordt geacht niet-vertrouwelijk te zijn. U erkent dat het indienen van alle uitvindingen belichaamd in iedere gebruikersinhoud die u verstrekt een “publicatie” behelst van een dergelijke uitvinding onder de toepasselijke octrooiwetten. U erkent dat iedere gebruikersinhoud die wordt ingediend en/of besproken op de website het voorwerp kan zijn van octrooien, auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten van Leuke-Bedankjes. Indien u overweegt om eventuele ideeën, voorstellen, suggesties of oplossingen of andere gebruikersinhoud die op de website is ingediend te exploiteren, bent u verantwoordelijk voor passende vereffening van de intellectuele eigendom alvorens u enige exploitatie aanvangt.
 

10. Schadeloosstelling en vrijwaring

 
U gaat ermee akkoord Leuke-Bedankjes en haar leveranciers en elk van hun respectievelijke functionarissen, directeuren, werknemers, aandeelhouders, wettelijke vertegenwoordigers, agenten, rechtsopvolgers en rechtverkrijgenden schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle schade, aansprakelijkheden, kosten en uitgaven (inclusief redelijke honoraria voor advocaten en andere professionals en proceskosten) die voortvloeien uit de ter beschikkingstelling, de inhoud of verzending van enig bericht, data, materiaal of enige andere gebruikersinhoud die u op de website plaatst of enige schending van deze gebruiksvoorwaarden door u. In het geval van een klacht of juridische stappen als gevolg van een bericht, of een andere gebruikersinhoud die door u is geplaatst, behoudt Leuke-Bedankjes zich het recht voor om uw identiteit en alle andere informatie Leuke-Bedankjes over u kan hebben vrij te geven.
Wanneer u een geschil heeft met een of meer gebruikers, vrijwaart u Leuke-Bedankjes en haar leveranciers, en elk van hun respectievelijke functionarissen, directeuren, werknemers, aandeelhouders, wettelijke vertegenwoordigers, agenten, opvolgers en rechtverkrijgenden van vorderingen, eisen en schade (werkelijke schade en gevolgschade) van elke soort en aard, bekend en onbekend, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met dergelijke geschillen.
 

11. Stilleggen van de site

 
We hebben het alleenrecht om te besluiten tot het stilleggen van de website of enig deel daarvan, om welke reden dan ook op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving of toestemming. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor het niet opslaan of verwijderen van inhoud en/of gebruikersinhoud die door u is geplaatst op de website.
 

12. Leuke-Bedankjes producten

 
Deze website kan verwijzingen bevatten naar specifieke Leuke-Bedankjes producten en diensten die niet (onmiddellijk) beschikbaar zijn. Een dergelijke verwijzing impliceert geen garantie dat dergelijke producten of diensten op elk moment beschikbaar zijn. Neem contact op met info@leuke-bedankjes.nl voor verdere informatie.
 

13. Geschillenbeslechting

 
Deze gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan en worden uitgelegd naar Nederlands recht. U gaat hiermee akkoord dat voor eventuele geschillen, vorderingen of andere maatregel die voortvloeit uit of verband houdt met deze gebruiksvoorwaarden of uw gebruik van de website, met inbegrip van eventuele geschillen met betrekking tot het bestaan of de geldigheid van deze gebruiksvoorwaarden onderworpen zijn aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbank te Amsterdam, ervan uitgaand dat u dergelijke geschillen, claims of andere maatregelen uitsluitend indient bij de rechtbank te Amsterdam.
 

14. Scheidbaarheid bepalingen

 
Indien enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden niet wettig of handhaafbaar is, wordt de betreffende bepaling geacht uit deze gebruiksvoorwaarden verwijderd te zijn, doch blijven alle overige bepalingen volledig geldig en van kracht en wordt de bepaling die geacht wordt niet wettig of handhaafbaar te zijn, vervangen door een bepaling van gelijke strekking die de oorspronkelijke bedoeling van de bepaling weergeeft, voor zover dit wettelijk toelaatbaar is.
 

15. Geen afstand van recht

 
Indien Leuke-Bedankjes nalaat om gebruik te maken van enig recht of rechtsmiddel uit hoofde van deze gebruiksvoorwaarden mag dit niet uitgelegd worden als afstand doen van dat recht of rechtsmiddel, of het nu gaat om huidige of toekomstige acties van enige persoon. Noch de ontvangst van gelden door Leuke-Bedankjes, noch het vertrouwen van een persoon op de handelingen van Leuke-Bedankjes zal worden beschouwd als afstand doen van dat recht of rechtsmiddel. Slechts een specifieke, schriftelijke ontheffing ondertekend door een bevoegd vertegenwoordiger van Leuke-Bedankjes heeft juridisch gevolg.
 
Dank u voor uw deelname aan onze website.